Referat generalforsamling 2021

Generalforsamling for Grundejerforeningen "Porseengen",

lørdag den 11. maj 2019 kl. 09.30.

 

1. Valg af dirigent.

     Velkomst til fremmødte, heraf 27 stemmeberettiget.

     Dirigent Bendy Poulsen

Præsentation af bestyrelsen.   Formand: Arne Ringgård Lauridsen, Hærvej 45

                                                               Næstformand: Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62

                                                               Kasserer: Erling Johnsen, Sommerstedvej 11

                                                               Sekretær: Niels Holger Mortensen, Sommerstedvej 36

                                                               Hartvig Andersen, Hærvej 10

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i de sidste to år:

Generalforsamlingen blev som de fleste bekendt aflyst i 2020 på grund af corona-pandemien. Restriktionerne udelukkede en normal generalforsamling, og blev derfor udsat et år.

Force majeure situationen bevirkede, at bestyrelsens valgperioden blev forlænget med ét år.

Den 13. april 2020 udsendte bestyrelsen et brev med en kort årsberetning og en begrundelse for aflysningen af generalforsamlingen 2020. Regnskabet for 2019 og budget for 2020 blev sendt med brevet.

Der var ingen protester mod den nødvendige beslutning, men flere grundejere gav skriftligt udtryk for deres opbakning og forståelse.

Mange restriktioner er stadig gældende, men med opfyldelse af de krav, jeg skrev i indkaldelsesbrevet, er det i dag muligt af afholde et nogenlunde normal generalforsamling. Dog har de besværlige krav om test uden tvivl afholdt mange fra at møde frem.

Efter afslutningen af kloakeringen i 2018 har der ikke været store opgaver, der skulle løses i sommerhusområdet.

a.  Veje og stier.

Vejene bliver vedligeholdt af entreprenør Anders Graversen og stier og grøftekanter slås af ”Blæksprutten” v. Flemming Leegaard.

For stor hastighed på grusvejene er stadig et problem. På tros af skilte, der viser en hastighedsbegrænsning på 20 km, på tros af opsætning af hastighedsdæmpere, og på tros af gentagne henstillinger og påtaler ved generalforsamlinger og personligt, har det ikke været muligt at få alle til at respektere hastighedsbegrænsningen. Igen vil vi opfordre til, at den overholdes, og vi vil gerne opfordre til, at medlemmerne også giver gæster og lejere besked om at respektere ordningen.

Arne henstillede til, at den enkelte grundejer fik klippet hæk/træer der vendte ud mod stier og veje.

b. Fællesarealer.

Fællesområdet mellem Hærvej og Skovstjernevej bliver en gang om året vedligeholdt med græs- og sivslåning og fældning af selvsåede træer.

Vendepladsen og træbroen ved Skibsted fjord bliver også vedligeholdt. Den årlige erodering langs kysten er et problem. Gennem årene er mange meter af kysten eroderet væk.

c.  Jordvold langs Jestrup bæk.

Jordvolden er på udsatte steder blevet forhøjet, så den overalt har samme kotehøjde som Limfjordsvej. De to højvandslukkere virker efter hensigten. Anlægget stod sin prøve under stormen Laura i marts 2020, hvor der var stærkt forhøjet vandstand.

d. Grøfter og drænledninger.

Ved Sommerstedvej er grøften langs bivejen mellem nr. 18 og nr. 30 oprenset. Det samme er sket med grøften på fællesområdet ved Hærvej. Grøften langs Limfjordsvej og rørgennemføringerne ved overkørslerne er også renset.

e.  Hjemmesiden.

Grundejerforeningens hjemmeside er www.porseengen.dk og domænenavnet ejes af grundejerforeningen.

På hjemmesiden findes følgende: De to lokalplaner for området. Foreningens vedtægter. Oplysning om bestyrelsens medlemmer. Referater og regnskaber fra generalforsamlinger. Anbefalinger af planter og relevante driftsmetoder i sommerhusområdet. Lokalhistorie og kort.

f.  Medlemsliste.

På grund af databeskyttelsesloven er det ikke længere muligt at få navne- og adresseliste tilsendt fra Struer Kommune.

På nær 10 grundejere, har alle opgivet deres e-mailadresse. Det er meget tidsbesparende ved udsendelser til medlemmerne, og der spares mange penge til frimærker, papir og kuverter. Vi håber de sidste snart sender deres e-mailadresse. De kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

HUSK at der i vedtægterne står at bopælsforandringer skal meddeles foreningens kasserer eller formand senest 14 dage efter flytning. (§ 4.4, 4.6 og 6.3). Det betyder, at den enkelte grundejer er forpligtet til at give besked om adresseændring og om køb / salg, men også meget gerne om e-mailadresse.

g.  Forsikring.

Foreningen har en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker op til 10.000.000.

h.  Ny kommuneplan.

Struer Kommune har i 2020 vedtaget en ny kommuneplan, som også har betydning for sommerhusområderne. Kommuneplanen er gjort mere tidssvarende. Bl.a. er bebyggelsesprocenten ændret fra 10% til 15% og antal etager er ændret fra 1 til 1,5. Regler for byggehøjde er også ændret.

Lokalplaner bliver udarbejdet på baggrund af den kommuneplan, der er gældende på vedtagelsestidspunkter for lokalplanen. For vores sommerhusområde gælder Lokalplan 4.1 fra 1998 og Lokalplan 4.3 fra 2006. Lokalplan 4.3 blev udarbejdet i forbindelse med 6 nye udstykninger i den østlige ende af Sommerstedvej. Under punkt 4, kommer bestyrelsen med et forslag om ændring.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     - ved kasserer Erling Johnsen.

     Budget for 2021 gennemgået.

     Regnskab godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen.

     Bestyrelsen foreslår, at Struer Kommune anmodes om at udarbejde en ny lokalplan, der       udarbejdes på baggrund af den nye kommuneplan fra 2020.

     Herefter en mindre debat omkring evt. problemer.

     Forslaget godkendt

5. Forslag fra medlemmerne.

     Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent m.v.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af formand.

     Arne Lauridsen ønsker ikke genvalg efter 30 år i bestyrelsen.

     Erling Johnsen foreslået og valgt.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62. Villig til genvalg. Genvalgt.

Esben Jørgensen, Hærvej 31, er villig til valg. Valgt

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

     Hans Erik Kristensen, Hærvej 9a. Villig til genvalg. Genvalgt

     Niels Henrik Steffensen, Hærvej 32, har solgt sin ejendom. Ikke muligt med genvalg

     John Møller, Sommerstedvej 40, er villig til valg. Valgt

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8. Villig til genvalg. Genvalgt

     Suppleant: Jørgen Jørgensen, Sommerstedvej 38. Ikke villig til genvalg.

     Connie Frederiksen, Sommerstedvej 3, er villig til valg. Valgt.

11. Eventuelt.

    Næste års generalforsamling: Lørdag d, 28 maj 2022 kl. 0930.

     Formand for Lyngs Vandværk, Bendy Poulsen oplyste om problemer med frosne vandmåler.

     Egil, Sommerstedvej 4 og Rihna, Hærvej 18 omtalte problemer med affaldssortering, evt.

     opstilling af flaskepantbeholder. Bestyrelsen undersøger.

     Forespørgsel om træklipning. Bestyrelsen vil se nærmere på problemet.

     Arne Lauridsen fik overdraget en flaske/gavekort for 30 års arbejde i bestyrelsen.

    Arne takkede for en god debat og indlæg, tak til dirigenten, samt tak til bestyrelsen for et godt

    Samarbejde og tak for gaven.

    Tak til Bendy Poulsen for lån af højtaleanlæg.

    Tak til de fremmødte.

NH. Mortensen, sekr.