§ 1.   Navn, hjemsted og medlemmer.

1.1        Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Porseengen”. Dens område er sommerhusområdet, der omfatter matr. nr.: 3 e, 3 i, 3 k, 3 l, 3 m, 3 n, 3 o, 3 p, 3 q, 3 r, 3 s, 3 t, 3 u, 3 v, 3 y, 3 z, 3 æ, 3 ø, 3 aa, 3 ab, 3 ac, 3 ad, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i, 4 n, 4 o, 4 p, 4 q, 4 r, 4 s, 4 t, 4 u, 4 v, 4 x, 4 y, 4 z, 4 æ, 4 ø, 4 aa, 4 ab, 4 ac, 4 ad, 4 af, 7 l, 7 m, 7 n, 7 o, 7 p, 7 q, 7 r, 7 s, 7 t, 7 u, 7 v, 7 x, 7 y, 7 z, 7 æ, 7 ø, 7 aa, 7 ab, 7 ac, 7 ad, 7 ae, 7 af, 7 ag, 7 ah, 7 ai, 7 ak, 7 al, 7 am, 7 an, 7 ap, 8 e, 8 i, 8 k, 8 l, 8 n, 8 o, 8 p, 8 q, 8 r, 8 t, 8 u, 9 m, 9 n, 9 o, 9 p, 9 t, 9 u, 16 d, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i, 16 k, 16 l, 16 m, 16 n, 16 o, 16 p, 16 q, 16 s, 16 t, 16 u, 16 v, 16 x, 16 y, 16 z, 16 æ, 16 ø, 16 aa, 16 ab, 16 ac, 16 ad, 16 af, 16 ag, 16 ah, 16 ai, 16 ak, 16 al og 16 am af Lyngs og Torpe byer, Lyngs sogn, samt alle parceller, der udstykkes herfra, jfr. lokalplanen for området.    

1.2     Dens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

1.3     Medlemmer er grundejere af parceller i området.

§ 2.   Formål.

2.1    Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel udadtil som indadtil.

2.2    Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de områder, der har fælles interesse for områdets beboere:

         - Samarbejde med vandværket om vandforsyningen til området.

         - Samarbejde med kommunen om bl.a. renovation og tømning / rensning af septiktanke og trixtanke.

         - Ren- og vedligeholde strandarealet.

         - Ren- og vedligeholde fællesarealer.

         - Vedligeholde fælleveje og fælles stier. Stikveje vedligeholdes ikke af grundejerforeningen.

         - Vedligeholde fælles drænledninger.

         - Vedligeholde fælles anlæg og lignende.

2.3    Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

        

§ 3.   Tilslutning til større foreninger.

3.1    Foreningen er upolitisk og kan uden ændring i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i kommunen, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejere.

§ 4.   Medlemmer, samt medlemmers pligt.

4.1    Som medlem optages enhver grundejer, som er retmæssig ejer af en parcel, der er udstykket i ovennævnte område jfr. 1.1.

4.2     Der er medlemspligt for samtlige grundejere, jfr. lokalplanen for området.

4.3     Ophører et medlem at være ejer af én af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

4.4     Medlemmerne har pligt til ved afståelse / salg af ejendomme at gøre køber opmærksom på pligten til at være medlem af grundejerforeningen, samt at meddele købers navn og privatadresse til foreningens formand eller kasserer.

4.5     Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de på parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen og påløbne omkostninger er udlignet.

4.6     Bopælsforandringer skal meddeles foreningens kasserer eller formand senest 14 dage efter flytning.

§ 5.   Kontingent m.v.

5.1    Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

5.2    Såfremt et medlem ejer flere end én parcel betales der 40 % pr. øvrige ubebyggede parceller af det på generalforsamlingen besluttede kontingentbeløb. Såfremt et medlem ejer flere bebyggede parceller betales der fuld kontingent for hver bebygget parcel.

5.3    Kontingentet betales forud for et år ad gangen og skal være indbetalt senest den 1. oktober.

5.4    Restance med kontingentet medfører automatisk, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes indtil restancen og eventuelle påløbne opkrævningsomkostninger er betalt.

5.5    Medlemmerne er pligtige til at betale de ydelser og bidrag, der i henhold til forestående påhviler den enkelte parcel til dækning af de foranstaltninger, som foreningen på lovlig måde har vedtaget at gennemføre, herunder at betale anpart af ydelser på lån, som foreningen måtte optage.

5.6    Medlemmerne kan kun tilpligtes til at betale til fælles goder.

5.7    Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens lovligt pådragne gæld. Bestyrelsen tegner foreningen, men må ikke uden vedtagelse af en generalforsamling foretage dispositioner, der belaster foreningens økonomi udover, hvad årskontingentet i forbindelse med eventuelt foreliggende kapital tillader. Lån kan ikke optages uden beslutning herom på en generalforsamling.

§ 6.   Generalforsamlingen.

6.1    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

6.2    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

6.3    Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal medsendes. Medlemmerne er selv ansvarlige for meddelelse om ændring af helårsadressen til bestyrelsen, jfr. §4.

6.4    Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

6.5    Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

6.6    Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden.

6.7    Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt tilsendes formanden senest den 1. marts inden den pågældende generalforsamling.

§ 7.   Ekstraordinær generalforsamling.

7.1    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt­ eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

7.2    Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

7.3    Såfremt ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest fire uger efter at udsende indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8.   Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

         1.      Valg af dirigent.

         2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

         3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

         4.      Forslag fra bestyrelsen.

         5.      Forslag fra medlemmerne.

         6.      Fastsættelse af kontingent m.v.

         7.      Valg af formand (kun hvert andet år).

         8.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

         9.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

         10.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

         11.    Eventuelt.

§ 9.   Afstemning.

9.1     Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

9.2     Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt såfremt 5     medlemmer,    bestyrelsen eller dirigenten kræver skriftlig afstemning.

9.3     Ved valg foretages der skriftlig afstemning, såfremt der er foreslået flere kandidater end poster, der skal    besættes.

9.4     a.   Hvert medlem, der deltager i generalforsamlingen, giver 1 stemme.

$1b.      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

c.   Såfremt et medlem er fraværende, kan ægtefællen eller samleveren overtage stemmeretten.

d.   Der kan kun afgives 1 stemme pr. parcel, uanset om der er én eller flere ejere.

e.   Såfremt et medlem ejer flere parceller, kan medlemmet kun afgive 1 stemme.

$1f.       Såfremt der er flere ejere til flere parceller, kan der afgives 1 stemme pr. parcel, såfremt der betales fuldt kontingent for hver parcel. Dog kan der kun afgives 1 stemme pr. medlem -jfr. 9.4, a.

9.5     Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver    stemme, og at beslutningen tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

         Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

         Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

9.6    Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 10. Forhandlingsreferat.

10.1  De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsreferat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 11. Bestyrelsens sammensætning.

11.1 Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

11.2  Formanden og de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling, og afgår efter tur.

11.3  Valgperioden er 2 år. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år.

11.4  Genvalg kan finde sted.

11.5  Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

11.6  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

11.7  Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og sekretæren fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Referatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

11.8  Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

         Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet hjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, revisor, landinspektør m.v.

11.9  Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan bestyrelsen, dersom det efter arbejdets karakter og omfang skønnes rimeligt, tillægge medlemmer af bestyrelsen honorar.

§ 12. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

12.1  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor myndigheder som overfor private.

12.2  Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

12.3  Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

12.4  For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter ge­neralforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne med lige andele.

§ 13. Afholdelse af møder.

13.1  Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

13.2  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, deriblandt enten formanden eller næstformanden.

13.3  Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

§ 14. Bestyrelsesmedlemmers udtræden.

14.1  Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, nedlægger sit hverv eller af anden grund udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de på generalforsamlingen valgte suppleant i den rækkefølge, de er valgt.

14.2  Suppleanten er bestyrelsesmedlem i den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.

14.3  Dersom formanden efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser være næstformanden indtil førstkommende generalforsamling.

§ 15. Foreningens regnskab m.v.

15.1  Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt medlemsliste.

15.2  Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller girokonto.

15.3  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

15.4  Efter forelæggelse af årsregnskabet for bestyrelsen til godkendelse, videresendes regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor til hurtigst mulig gennemgang.

15.5  Revisors eventuelle bemærkninger afleveres til formanden og kassereren.

15.6  Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. april.

§ 16. Vedtægterne.

16.1  Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. maj 1973.

16.2  Ændret på den ordinære generalforsamling den 13. maj 2006 og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 2006.

         Godkendt af Thyholm Kommune, Teknisk udvalg, den 6. december 2005 og af kommunalbestyrelsen den 20. december 2005.

         _________________________________                     ________________________________

                                 Dirigent                                                                   Bestyrelsesmedlem

         _________________________________                     ________________________________

                          Bestyrelsesmedlem                                                         Bestyrelsesmedlem       

         _________________________________                     ________________________________

                          Bestyrelsesmedlem                                                         Bestyrelsesmedlem

Hent som WORD doc   Hent som PDF fil